search

Interpelace ve věci nedostatku lékařů

vloženo: 1.3.2018, 18.26

Poslanecká sněmovna 1.3.2018 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci ve věci Nedostatek lékařů v ČR.

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane ministře. Největším rizikem a problémem českého zdravotnictví současnosti je prohlubující se personální krize, a to jak u lékařů, tak u zdravotních sester. 

Já bych se chtěl dnes zabývat problémem nedostatku lékařů. V minulém volebním období byla vydefinována některá opatření, která je třeba velmi rychle zrealizovat, pokud nechceme v několika letech zažít personální kolaps našeho zdravotnictví. Jedním z úkolů, který je třeba urychleně udělat, je navýšení počtu českých, a to zdůrazňuji - českých studentů lékařských fakult. 

Kromě toho je třeba udělat řadu dalších kroků. Např. najít finanční pobídky a další motivaci pro školitele lékařů, kteří nám zoufale chybí. Česká republika trpí nedostatkem lékařů a zejména tak nepříznivým věkovým rozložením. Největší potíže jsou v regionálních nemocnicích, ale problémy jsou už i v ambulantní péči v menších obcích a městech. Situace přestává být zvladatelná v oborech jako jsou: interní lékařství, pediatrie, gynekologie, neurologie, ORL, revmatologie. Na mnoha místech chybí praktičtí lékaři, zubní lékaři atd. 

Ze statistických údajů ÚZISu vyplývá, že např. průměrný věk pediatra je v České republice v tuto chvíli 59 let. Situace se bude bez nutných legislativních a dalších opatření jen dál a dál zhoršovat. Podle analytiků by v krátké době až jedna čtvrtina pacientů mohla být bez péče praktického či některého z odborných lékařů a hrozí zánik řady oddělení v našich nemocnicích. A to nemluvím o permanentním porušování zákoníku práce při zajištění pohotovostní služeb v nemocnicích. 

Již v minulém volebním období začala jednání s cílem navýšit počet studentů lékařských fakult o 15 %. Dnes ročně promuje 1 050 mediků, což ale nyní nepokryje roční úbytek lékařů. Návrh zvýšení počtu studentů lékařských fakult odpovídá kapacitám lékařských fakult a je reálný i finančně. (Upozornění na čas.) 

Takže měl bych na vás závěrem, pane ministře, dotaz, a to i vzhledem k naléhavosti tohoto problému. V jaké fázi jsou legislativní a koncepční změny umožňující navýšení počtu studentů lékařských fakult. A jaké kroky v tomto směru Ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli podniká. A v jakém časovém horizontu můžeme očekávat konkrétní řešení. Děkuji předem za odpověď. 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To, co tady řekl pan poslanec Kaňkovský je skutečně pravdou. Ovšem je třeba říci, že to je strukturální problém, který bohužel měly řešit garnitury před námi a nejde to úplně řešit dnes mávnutím kouzelného proutku. 

To, že lékaři chybí samozřejmě víme. Máme data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. A je pravdou, že ty rozdíly jsou regionální. On to tady pan poslanec říkal. Není to rovnoměrné, že by všude chyběli lékaři. Ale skutečně v některých nemocnicích regionálních samozřejmě v primární péči a ve stomatologii ty problémy jednoznačně jsou. My, jako ministerstvo, nebo já, jako ministr jsem vlastně od počátku tímto problémem se začal zabývat. Vyžádal jsem si analýzu, která byla provedena v rámci Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tato analýza byla provedena za mých předchůdců. Ovšem nebyly podniknuté žádné další kroky. Já jsem řekl, že s tím chci rozhodně něco dělat, a že je nutné na to reagovat, protože ten demografický vývoj lékařské populace je velmi nepříznivý. Lékaři stárnou a z těch dat, která máme, ta reprodukce jejich není dostatečná. 

Takže skutečně chceme jednat o navýšení produkce lékařských fakult. O navýšení počtu absolventů všeobecného lékařství, tedy samozřejmě i počtu studentů, kteří jsou přijímáni na lékařské fakulty. Už jsme učinili konkrétní kroky. Já jsem se osobně setkal s Asociací děkanů lékařských fakult České republiky. Mluvil jsem o tom i s panem ministrem školství. Na základě této analýzy, o které jsem mluvil, kterou zpracoval ÚZIS, a která teď bude ještě validována do 15. 3. 2018 připravíme materiál, který půjde následně do připomínkového řízení. Bude to materiál Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství a bude to skutečně koncepční materiál, který musí schválit vláda České republiky. 

Není možné, aby to byla nějaká jednorázová akce. Ty fakulty, ti děkani lékařských fakult zcela logicky říkají, ano, můžeme navýšit počty studentů, ale potřebujeme na to peníze. A ty peníze musí být dlouhodobé. Není možné to zvýšit pouze v jednom roce. Musíme mít určitou garanci. Takže nazval bych to určitým akčním plánem na zvýšení počtu absolventů. A tento plán bude předložen na jednání vlády. Myslím si, že ještě v tomto pololetí. A chceme vytvořit projekt, desetiletý projekt garantující navýšení studentů, absolventů, o minimálně deset až patnáct procent ročně. Bylo to i prezentováno nedávno na tiskové konferenci Asociaci děkanů lékařských fakult Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. 

Takže vnímáme ten problém. Je to problém, který je strukturální, který bohužel se měl řešit mnohem dříve. Teď hasíme něco, co nezvládly předchozí garnitury na Ministerstvu zdravotnictví a potažmo Ministerstvu školství. Ale chceme to řešit. Jednáme s děkany fakult. Jednáme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předložíme materiál, který bude skutečně desetiletým plánem na navýšení počtu absolventů lékařských fakult českých absolventů. Děkuji. 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, panu ministrovi. A táži se pana poslance Kaňkovského. Ano, přeje si položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já chci poděkovat panu ministrovi za jeho odpověď. Je pozitivní, že se tím ministerstva zabývají. Měl bych ještě doplňující dotaz týkající se toho časového horizontu, zda očekáváte, že ve školním roce 2019/2020 již dojde alespoň k nějakému navýšení studentů lékařských fakult. To je dotaz číslo jedna. 

A potom, já jsem okrajově zmínil i ten druhý problém, který známe z praxe. My ještě dokážeme i pomocí stipendií třeba krajů některé mladé lékaře dostat do těch regionálních nemocnic, ale zoufale chybí školitelé, kteří by je mohli školit. A to je druhý obrovský problém. Nemocnicím chybí peníze na pokrytí těch školitelů a i na určitou motivaci těch školitelů, aby se těm mladým lékařům věnovali. Takže to je apel možná na vás, zda byste se i tímto problémem v dohledné době zabývali, protože to spolu velmi úzce souvisí. Děkuji. 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo dávám panu ministru zdravotnictví a poslanci Adamu Vojtěchovi. Prosím. 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Děkuji za slovo. Ano, my předpokládáme, že k navýšení by mohlo dojít od školního roku 2019/2020, to znamená od toho akademického roku 2019/2020, pokud se nám podaří vše připravit a budeme pro to dělat maximum, tak ty peníze by mohly přijít na univerzity, potažmo lékařské fakulty, právě v tom roce 2019, tak, aby se mohli již přijímat noví studenti, aspoň částečně. Možná, že to bude mít nějaký náběh. Uděláme všechno pro to, aby to bylo právě od roku 2019/2020. 

Pokud jde o ty školitele, souhlasím s tím. Na druhou stranu je pravda, že zde funguje program rezidenčních míst, který je poměrně významně dotován. Můžeme se bavit o tom, jestli je dobře nastaven, ale snažíme se podpořit právě vzdělávání lékařů v rámci tohoto programu a financovat právě toto vzdělávání. To je program, který má Ministerstvo zdravotnictví. Říkám, můžeme se bavit o nějakých parametrech. Snažíme se dělat v tomto směru maximum, ale skutečně to není jednoduché, jak říkám. Ten problém je strukturální a vyřešit ho mávnutím kouzelného proutku z roku na rok je v zásadě nemožné. Musíme na tom pracovat po několik následujících let.

Zdroj: PSP.cz | 1.3.2018 | Interpelace na členy vlády