search

Boj za financování sociálních služeb pokračuje

vloženo: 15.12.2017, 21.29

Dnes jsem ve 2.čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 předložil znovu 2 verze pozměňovacího návrhu k návrhu státního rozpočtu pro rok 2018 k dofinancování sociálních služeb. Bohužel zatím není ve Sněmovně dohoda o konečném řešení, shoda je na navýšení o 1,5 miliardy, což je ovšem pro sociální služby nedostatečná částka. Musíme bojovat dál!

 

 

Ve pátek 15. prosince 2017 se ve Sněmovně projednávalo 2. čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/. Příjmy rozpočtu jsou navrženy na 1314,5 miliardy korun, výdaje by měly činit 1364,5 miliardy korun. V rozpravě vystoupil také poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, člen Výboru pro sociální politiku PS PČR a předkladatel pozměňovacího návrhu k této normě /ze stenozáznamu/:

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, jak při projednávání prvního čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, tak při jeho projednávání ve výborech a koneckonců i dnes ve druhém čtení se velmi intenzivně diskutuje otázka dofinancování sociálních služeb pro rok 2018. Ve všech diskuzích nakonec zvítězí názor, že stávající návrh státního rozpočtu, který počítá pro financování sociálních služeb na příští rok s částkou 11,6 mld. korun, je v této položce nevyhovující a ve svém důsledku vysoce rizikový. 

Důvody, proč je potřeba navýšit rozpočet pro financování sociálních služeb, zda dnes již opakovaně zazněly. Já tady zdůrazním jenom ten jeden zásadní, a to je kritická personální situace v sociálních službách napříč Českou republikou. Fakt, že se v letošním roce podařilo dojednat navýšení platových tarifů a dofinancování mezd v organizacích odměňujících mzdou, hodnotím velmi kladně. Jsem ale přesvědčen, že to byl jen částečný stabilizační krok a cesta k zastavení dalšího odchodu zaměstnanců ze sociálních služeb, který by již hrozil personálním kolapsem v tomto sektoru. Bohužel na tento velmi složitě dojednaný krok už dále nenavázaly rozpočtové přípravy pro rok 2018, což zde již dnes také zaznělo. 

Jako pozitivní hodnotím vůli napříč kluby zastoupenými v Poslanecké sněmovně tento problém řešit. Vím, že na základě jednání rozpočtového výboru a doprovodného usnesení byl připraven a dnes tady již kolegou Janem Volným přednesem pozměňovací návrh, který by navýšil původně rozpočtovaných 11,6 mld. korun na sociální služby o 1,5 mld. korun. Jednoznačně to vnímám jako vstřícný krok, avšak na základě propočtů sociálních partnerů, včetně Asociace krajů je reálná potřeba dofinancování sociálních služeb ve výši 3,5 mld. korun. Částka 1,5 mld. korun je z tohoto pohledu nedostačující. Z tohoto důvodu předkládám pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 142, ke kterému se tímto formálně hlásím. 

Tento pozměňovací návrh přichází ve dvou variantách s navýšením specifického ukazatele kapitoly 313 - MPSV - neinvestiční nedávkové transfery s určením na dofinancování sociálních služeb. Jsou tam dvě varianty. Ve variantě A jde o navýšení o 3,5 mld. korun a v kompromisní variantě B pak o 3 mld. korun. Zde je třeba říci, že navýšení o 3 mld. je minimum, které je třeba schválit, abychom sektor sociálních služeb nerozkolísali, přičemž dobře víme, že tento segment je právě už kvůli zmíněné personální krizi už tak velmi ohrožen. 

Vzhledem k tomu, že současná podoba struktury rozpočtu kapitoly 313 - MPSV neumožňuje řešení dofinancování sociálních služeb pouze přesuny v této kapitole, navrhuji kombinované řešení - částečně přesunem v samotné kapitole 313 - MPSV, a dále potom snížením rozpočtu v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa ve specifickém ukazateli odvody do rozpočtu Evropské unie a v kapitole 396 - státní dluh ve specifickém ukazateli výdaje na obsluhu státního dluhu. 

Vážené paní kolegyně, vážní páni kolegové, konečná podoba státního rozpočtu je vždy kompromisem mezi potřebami a možnostmi a v řadě ohledů je to výsledek politické dohody v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k opravdu nelehké situaci v sociálních službách si dovoluji zdvořile požádat členy rozpočtového výboru a následně pak i nás všechny, abychom při projednání dofinancování sociálních služeb postupovali v maximálně věcném duchu tak, abychom neuvrhli sociální služby do kolapsového stavu. Jestliže jsme se navzdory turbulentní situaci na naší politické scéně většinově shodli na tom, že tento sektor je třeba dofinancovat, pak prosím najděme společnou cestu, jak tohoto cíle dosáhnout, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost i za moudré zvážení řešení tohoto problému. Děkuji.