search

Co říkají krajští volební lídři na problematiku dětských spolků?

vloženo: 13.10.2017, 11.06

Jako střešní organizace dětských spolků na Vysočině jsme v minulých dnech položili sedm otázek lídrům kandidátek osmi politických stran a hnutí, které kandidují v blížících se parlamentních volbách.

Jsem přesvědčeni, že volnočasové aktivity pro děti a mládež nesmí být na okraji zájmu představitelů vrcholné politiky. Naším cílem bylo poskytnout našim členům i představitelům dalších dětských organizací představu o tom, jak vidí kandidáti do poslanecké sněmovny řešení problémů, které nás trápí.

Dotazy jsme převzali od České rady dětí a mládeže, která o zmíněných problémech jedná s celostátními lídry jednotlivých stran.

Finanční podpora spolků dětí a mládeže, resp. podpora mimoškolní výchovy a vzdělávání

Kontinuální finanční podpora prostřednictvím odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je pro existenci spolků životně důležitá. Stát touto formou vyjadřuje svůj zájem na existenci aktivit, v nichž neplacení dobrovolníci připravují pro děti a mladé lidi celoroční kvalitní program, motivují je, baví a vzdělávají.

Celková částka, kterou MŠMT rozděluje na mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, činí zhruba 280 milionů Kč. V programech určených pro spolky dětí a mladých lidí se každoročně z této částky rozdělí 180 milionů korun.

Považujete udržení současné výše neinvestiční podpory (vztaženo k úrovni financí roku 2017) za minimální závazek budoucí vlády pro rok 2018? Souhlasíte s tím, že je v dalších letech nezbytné navyšování v řádu alespoň deset procent ročně?

Dlouhodobě zanedbané je financování investičních potřeb spolků. Situace, kdy na investiční obnovu stovek základen, tábořišť a kluboven je ve státním rozpočtu vyčleněno pouze 27 milionů, je nadále neudržitelná. Souhlasíte s tím, že v této kapitole rozpočtu je pro roky 2019 a výš zapotřebí částka dvojnásobná.

MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano, považuji sám osobně i KDU-ČSL podporu mimoškolní výchovy a vzdělávání dětí a mládeže za jednu z priorit směrem k mladé generaci, proto navýšení finančních prostředků, ale i další formy podpory ze strany státu tímto směrem jednoznačně podpoříme.

Zdravotnictví

Spolupráce v oblasti veřejného zdraví, zejména při tvorbě podmínek pro pořádání zotavovacích akcí. Odstranění přenesení odpovědnosti za očkování dětí, přijatých na zotavovací akci, na jejich pořadatele (učitele, zřizovatele škol, dobrovolné vedoucí).

Souhlasíte s názorem, že v demokratickém státě musí být vymáhána povinnost na zodpovědných osobách? Vedoucí, učitel, ani starosta nemůže být odpovědný za to, zda je dítě jedoucí na tábor očkované. Pokud může chodit do školy (a nemůže přitom jet na tábor nebo školu v přírodě), nejedná se o zdravotní omezení, ale pouze o donucovací prostředek. Odmítáte stavět dobrovolné vedoucí táborů do role rukojmích? Jejich práce je třeba naopak si vážit.

MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Jako lékař i jako otec 4 dětí považuji očkování za důležitou součást boje proti některým závažným onemocněním, ale současný stav legislativy v této oblasti za ideální rozhodně nepovažuji. Sám jsem inicioval snahu formou pozměňovacích návrhů, aby se například povinné potvrzení pro pobyty na táborech či školách v přírodě navázaly na preventivní prohlídky a rodiče tak nebyli vystavováni finančním i časovým nárokům. Ministerstvo zdravotnictví ústy tehdejšího ministra Němečka slíbilo, že toto vyřeší podzákonnou normou, bohužel se tak nestalo. Podobně jsme s kolegou Janem Farským usilovali o zrušení tohoto potvrzení či alespoň prodloužení jeho platnosti na 2 roky. Jsem přesvědčen, že je možné tato potvrzení zrušit a ponechat je povinné pouze u dětí, která jsou sledována dlouhodobě pro některé typy onemocnění. U očkování chceme do budoucna znovu otevřít otázku počtu povinných očkování, problematiku očkovacího kalendáře a rozhodně pak odškodnění za následky povinného očkování.

Daňová administrace. Kofinancování dotací.

Zjednodušení administrace daně z příjmu právnických osob pro veřejně prospěšné poplatníky.

Spolky dětí a mládeže vedou složitější účetnictví než běžné firmy. Ministerstvo financí má již připravené variantní návrhy, které tento stav odstraní. Podpoříte takové návrhy, které povedou ke snížení administrativy a zvýšení právní jistoty spolků?

Podporujete myšlenku, aby v rámci snižování administrativní zátěže malých podniků byla odňata povinnost zveřejňovat výkaz o majetku a závazcích subjektů vedoucích jednoduché účetnictví?

Zveřejňovat výstupy jednoduchého účetnictví ve veřejném rejstříku je ve spolkové praxi zavádějící a nicneříkající. Tato povinnost byla nově zavedena. Jedná se o neopodstatněnou administrativní zátěž u bezvýznamných účetních jednotek, jako jsou například malé oddíly dětí a mládeže. Podporujete zrušení této zbytečné zátěže?

Uznávání dobrovolnické práce pro účely kofinancování dotací

Pro dobrovolnické organizace je to často jediný způsob, jak sehnat spolufinancování k dotacím, které je ze stran státu a krajů až na výjimky poskytováno se spoluúčastí příjemce. Chybí jasná metodika, jak lze hodnotu dobrovolnické práce vyčíslit a uplatnit.

Podporujete zavedení systému uznávání dobrovolnické práce pro účely kofinancování dotací?

MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano, považuji to za rozumná řešení.

Kultura

Úprava autorského zákona

Organizace dětí a mládeže jsou šikanovány a podezírány z nelegální hudební produkce. Jsme přesvědčeni, že nekomerční aktivity by neměly být předmětem prvoplánového výběru ze strany správců autorských práv.

Podpoříte úpravu autorského zákona (ve smyslu snížení finanční povinnosti) pro neziskovou veřejnou produkci dětských spolků vůči správcům práv (např. OSA)?

MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano, zde je nutná legislativní úprava.

Životní prostředí

Vodní zákon. Zamezení likvidace klasických stanových táborů na březích vodních toků.

Vodní zákon obsahuje špatnou definici omezení činnosti v záplavových zónách. Kvůli tomu se ruší tábory na místech, která sloužila k letnímu táboření dětí a mladých lidí desítky let

Na novelizaci byla shoda napříč politickým spektrem. Projednávání však skončilo před druhým čtením. Podpoříte novelizaci vodního zákona tak, aby se podařilo zachránit klasická tábořiště pro období prázdnin 2018?

MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Jednoznačně jsme pro urychlené projednání této novely v novém volebním období.

Poslanecká sněmovna

Podpoříte vznik podvýboru pro mládež pro nastávající volební období. Tento parlamentní orgán tradičně ve sněmovně pracoval a jeho členové měli pro spolkovou činnost pochopení. V právě končícím volebním období vytvořen bohužel nebyl.

Posílení mezirezortní komunikace a spolupráce

Současnou komoru mládeže na Ministerstvu školství by měla nahradit Rada vlády pro mládež. Podpoříte tuto myšlenku, od níž si slibujeme konkrétnější a pružnější řešení praktických problémů spolkového života dětí a mladých lidí?

MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano, jak podvýbor pro mládež ve Sněmovně, tak zřízení Rady vlády pro mládež považuji za potřebný krok.

Ministerstvo spravedlnosti

Posílení průhlednosti neziskového sektoru, výmaz nečinných spolků z veřejného rejstříku.

Naprostá většina neziskových organizací se snaží být transparentní. O spolcích sdružených v Radě dětí a mládeže kraje Vysočina to lze říci spolehlivě. Základním nástrojem transparentnosti je veřejný rejstřík. Podporujete snahy, aby z rejstříku byly důsledně vymazány ty organizace, které nesplnily zákonnou povinnost aktualizace stanov a uvedení povinných údajů podle nového Občanského zákoníku?

MUDr. Vít Kaňkovký – KDU-ČSL: Ano

 

Zdroj: Rada_deti_a_mladeze_Kraje_Vysocina.cz/ 11.10.2017