search

Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

vloženo: 19.9.2018, 22.35

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Platné znění zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením vůbec nezohledňuje početně sice nevelké, ale z hlediska závažnosti postižení velmi důležité skupiny osob, trpících značně zatěžujícími postiženími. Tyto osoby mají ve svém každodenním životě velké problémy se svou sebeobsluhou a se samostatným pohybem vůbec. Jedná se o osoby s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, osoby s těžkým omezením pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce, nebo osoby s objektivně prokázaným těžkým postižením plicních funkcí. Osoby s těmito postiženími nemají v současnosti žádnou možnost získat příspěvek na, pro ně tolik nezbytné, zvláštní pomůcky. Návrh novely zákona   č. 329/2011 Sb., pana poslance Víta Kaňkovského, paní poslankyně Radky Maxové a dalších, rozšiřuje výčet zdravotních postižení, která budou opravňovat k přiznání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky a to u následujících zdravotních postižení:

 Těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, za které se považuje:
obliterace tepen dolních končetin ve stadiu Fontain III a IV (klidové bolesti, trofické efekty) na jedné nebo obou končetinách,
mízní edém se ztrátou (omezením) motorické funkce.

Těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce, za které se považuje:
dysfunkce jedné nebo obou srdečních komor ve stadiu funkční klasifikace NYHA IIIb a IV,
výskyt závažných komplikací po transplantaci srdce vedoucí k funkčnímu omezení v rozsahu uvedeném pod písm. a) návrhu zákona.

Objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí, za které se považuje:
chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), zvlášť těžké funkční postižení ve stádiu IV FEV1/FVC < 0,70, FEV1 < 30% náležitých hodnot nebo FEV1 < 50% náležitých hodnot + chronické respirační selhání,
astma, obtížně léčitelné astma (OLA), přítomna tři hlavní a alespoň dvě vedlejší diagnostická kritéria, FEV1 < 50% náležitých hodnot, nutnost ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu,
zaprášení plic (pneumokoniózy), pneumokonióza uhlokopů, azbestóza se středně těžkou nebo těžkou poruchou plicních funkcí s kardiovaskulárními komplikacemi, s plicní hypertenzí, cor pulmonale.
stavy po transplantaci plic mající za následek selhávání transplantovaného orgánu.

Podkladem pro doplnění těchto nových postižení do návrhu byla vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity). Návrh byl současně konzultován s Českými lékařskými společnostmi Jana Evangelisty Purkyně (Česká společnost kardiovaskulární chirurgie, Česká pneumologická a ftizeologická společnost).

Pokud bude návrh zákona schválen, nabude účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Ponechává se delší legisvakance, aby příslušné úřady mohly provést změny ve způsobu posuzování nároků.

 

Zdroj: nrzp.cz | 19.9.2018 | | Mgr. Sabrina Plisková, tisková mluvčí NRZP ČR