search

Zodpovědně se postavit k problematice využití nerostného bohatství ČR i k problémům lokality Brzkov na Jihlavsku

vloženo: 16.10.2017, 23.08

Stenografický zápis 61. schůze, 16. října 2017

Poslanec Vít Kaňkovský

Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové,

asi nejenom já jsem předpokládal, že dnešní schůze k problematice těžby lithia bude hodně úporný politický boj a toto se potvrdilo. Je pár dní před volbami. Za dané situace je správné, že jsme tuto diskuzi ohledně lithia dnes začali, jen je škoda, že diskuze je mnohem více politická než věcná. Přesto zde byla zmíněna fakta, ale padlo zde i mnoho fabulací, polopravd i nepravd. Jistě ale není možné problém surovinové politiky, nyní zejména otázku těžby a zpracování lithia, jakýmkoliv způsobem zlehčovat. Jsem přesvědčen, že otázky, které zde dnes položil kolega Jan Bartošek, jsou racionální a právě o tyto se veřejnost velmi intenzivně zajímá. Jsme přesvědčeni, že je třeba udělat vše proto, aby ČR nevydala své nerostné bohatství do rukou zahraničních investorů, že je třeba udělat vše pro to, aby z našeho nerostného bohatství měli prospěch naši občané, nikoliv zahraniční společnosti s nejasnou vlastnickou strukturou.

Jsem ale přesvědčen, že pokud už jsme začali rozplétat problém nakládání s lithiem, musíme zde otevřít ještě i jiný problém, který s dnešním tématem úzce souvisí a který jsem řešil ve Sněmovně v interpelaci na pana ministra Brabce před časem, a podobně jsem to řešil i s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tehdy ještě za ministra Mládka. Tento problém se týká Kraje Vysočina a je jím plánované obnovení těžby uranu v Brzkově u Jihlavy, kde již koncem 70. a následně v 80. letech minulého století proběhly průzkumné práce v lokalitě Brzkov u Jihlavy a okolí, které se právě týkaly možné těžby uranu. Už v té době se zásoby uranu i rentabilnost těžby v této lokalitě jevily jako nepříliš perspektivní. Následně byly průzkumné štoly zatopeny a ložisko zůstalo jako záložní lokalita těžby uranu. K velkému překvapení místních občanů, ale také občanů okolních obcí začalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2015 a jím pověřený státní podnik Diamo vyvíjet aktivity, a nutno říci, že s velkým zaujetím, na obnovení těžby uranu, a to navzdory tomu, že světové ceny uranu v té době spadly na desetileté minimu. A situace je o to více alarmující, že k přípravě obnovy těžby uranu mělo v prvé verzi dojít navzdory tomu, že průzkumné práce proběhly již před 20 roky s technickými a softwarovými možnostmi té doby. A světe div se, nikdo při záměru obnovy těžby neuvažoval o nových průzkumných pracích, o nové modelaci zásob uranu a aproximaci rentability a výtěžnosti ložiska.

Pouze se objevil návrh na rozšíření chráněného ložiskového území ještě na další lokalitu, což v praxi znamená nové a další omezení práv občanů ještě širšího území. V té době se logicky objevila velká nevole občanů Brzkova a okolí, avšak jejich hlasu nasloucháno nebylo, nebo jen velmi málo.

Jak už jsem řekl, interpeloval jsem v této věci pana ministra Brabce. Podnikli jsme jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a tak dále. Bohužel po krátké pauze, kdy se jevilo, že záměr obnovit těžbu uranu půjde k ledu, jednání k řízení obnovení těžby uranu nadále pokračují. A tak se ptám, jak si vysvětlit rozdílný přístup Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu k využití nyní ztrátového uranu, a naproti tomu strategicky neustále významnějšího lithia. Jak to, že zatímco možným obnovením těžby uranu je pověřen státní podnik Diamo, a je zde velký tlak na jeho další kroky k obnovení těžby uranu, zatímco u strategického lithia stát na vliv jeho dalšího využití a výnosy více méně vzdává.

A jen pro dokreslení této absurdní situace dodávám, že k možnosti obnovení těžby uranu v Brzkově a okolí se v nedávné době přihlásila tatáž firma, se kterou pan ministr Havlíček 2. 10. podepsal dnes tolik přetřásané memorandum o lithiu. Věřte, že pro občany Brzkova, Věžnice, Přibyslavi a dalších je to situace, která je zbavuje víry ve spravedlivé posuzování jejich práv, a naopak je utvrzuje v přesvědčení, že stát jejich práva ignoruje, navíc ohrožuje ekonomické zájmy České republiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci věřit, že se dokážeme zodpovědně postavit k problematice využití nerostného bohatství České republiky i k problémům možná pro vás malé lokality na Jihlavsku, kde občané opravdu věří tomu, že se budeme k jejich právům spravedlivě chovat.

Děkuji vám za pozornost.

Zdroj:  psp.cz