search

Vít Kaňkovský k návrhu státního rozpočtu na rok 2017

vloženo: 30.11.2016, 16.07

Ve středu 30. listopadu 2016 se ve Sněmovně projednávalo 2. čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/. V rozpravě vystoupil také poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro sociální politiku PS PČR a také  předkladatel pozměňovacích návrhů k této normě /ze stenozáznamu/:

"Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, už tradičně načítám pozměňovací návrh, který se týká rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 - MPSV - transfery na podporu reprodukce majetku. Jde o program rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Tento program se snaží investičně podporovat provozovatele sociálních služeb, a to jak ty, které zřizují kraje, tak ostatní poskytovatele. V minulosti padly výtky, že by toto měla být prioritně starost krajů, avšak tento názor neobstojí. Jen v letech 2012-2014 investovaly kraje do rekonstrukcí či nové výstavby v sociálních službách 2,5 mld. korun a další finanční prostředky přidaly v loňském i letošním roce.

Zásadním důvodem, proč navýšit rozpočtovou částku na tento program je fakt, že stále zůstává nemalé procento zařízení sociálních služeb, které neodpovídají současným standardům a bohužel dále zastarávají. Dalším důvodem je pak fakt, že po přechodném snížení požadované výše částky, o kterou jednotlivé subjekty na MPSV z tohoto programu žádají, tak v roce 2016 se požadovaná částka vyšplhala na 2 mld. korun, přičemž se v tuto chvíli jedná o 120 neuspokojených žádostí. K dalšímu navýšení zcela jistě dojde počátkem roku 2017, kdy žádosti jsou předkládány vždy do 15. 3. příslušného kalendářního roku. Je tedy zcela reálné, že se celková částka žádostí, které nebude možné uspokojit, dostane k částce 2,5 mld. korun. V návrhu státního rozpočtu je počítáno na program rozvoj a obnova materiálně technické základny v sociálních službách s částkou 127,44 mil. korun. Tak, aby se alespoň nejnutnější investice v sociálních službách mohly realizovat, je potřeba částku povýšit alespoň na hladinu 450 mil. korun. K tomuto záměru směřuje můj pozměňovací návrh, kdy původně navrženou částku navrhuji povýšit o 322,56 mil. Kč. Rozpočtové krytí navrhuji v rámci stejné kapitoly 313 - MPSV, kdy o stejnou částku navrhuji ponížit rozpočet specifického závazného ukazatele podpory v nezaměstnanosti.

V této souvislosti si dovoluji tvrdit, že vzhledem k predikcím makroekonomických indikátorů Ministerstva financí a České národní banky lze po úspěšném roce 2016 v oblasti nárůstu HDP očekávat další nárůst i v roce 2017. V oblasti zaměstnanosti je pak končící rok 2016 výrazně úspěšný. Očekává se nárůst zaměstnanosti celkově o 1,6 %. Pro rok 2017 je sice predikován nárůst již výrazně menší, přesto se s nárůstem počítá. Proto snížení rozpočtu specifického závazného ukazatele podpory v nezaměstnanosti je logické a nemělo by se negativně projevit v rámci kapitoly 313 - MPSV.

Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že v letech, kdy se ekonomice daří, je naší zásadní povinností investovat, a to investovat do různých oblastí. Vzhledem k demografickému vývoji by to zcela logicky mělo být i do sociálních služeb. Stejně tak podporuji změny v rozpočtu, které zde přednesly mé kolegyně, kdy navrhuji navýšení prostředků na platy pracovníků v sociálních službách. Tyto dva záměry se vhodně doplňují. Bez adekvátních platů budeme mít zejména v pobytových sociálních službách čím dál závažnější personální problémy. A investice, zlepšení prostorových podmínek a zkvalitnění vybavení v sociálních službách přece poslouží klientům sociálních služeb, o které jde v prvé řadě, ale také ulehčí v těžké práci pracovníkům sociálních služeb, o což nám musí jít neméně. Bez kvalitního, motivovaného a v práci spokojeného personálu nelze zajistit kvalitní péči v sociálních službách. Dovoluji si vás proto požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení a děkuji vám za pozornost."